תגידוישלכםמושגמזההמקשהארוךבתחתיתהמקלדת??

תגידוישלכםמושגמזההמקשהארוךבתחתיתהמקלדת??